Wybrane publikacje - czytelnia

Jeszcze Nasi, czy już Obcy?

P.P.Grzybowski: Jeszcze Nasi, czy już Obcy - problemy przekazu dziedzictwa kulturowego w rodzinach imigrantów we Francji. [w:] J.Nikitorowicz, J.Halicki, J.Muszyńska (red.): Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu. Trans Humana, Białystok 2003, s.103-113.

Ku społeczeństwu międzykulturowemu - mniejszości kulturowe i etniczne we Francji

P.P.Grzybowski: Ku społeczeństwu międzykulturowemu - mniejszości kulturowe i etniczne we Francji. [w:] Z.Jasiński, T.Lewowicki (red.): Kultura mniejszości narodowych i grup etnicznych w Europie. Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s.237-253.

Materialoj pri Esperanto-kulturo - Lingvo kaj movado

P.P.Grzybowski: Materialoj pri Esperanto-kulturo - Lingvo kaj movado (Materiały o kulturze esperanckiej - język i ruch esperancki; skrypt). Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury, Bydgoszcz 1999. (ISBN 83-87145-06-8) - wydanie drugie rozszerzone

Między pedagogią i pedagogiką - o refleksji nad edukacją międzykulturową

P.P.Grzybowski: Między pedagogią i pedagogiką - o refleksji nad edukacją międzykulturową. [w:] T.Hejnicka-Bezwińska, R.Leppert (red.): Ewolucja „ogólności” w dyskursach pedagogicznych. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2005, s.265-275.

Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia

P.P.Grzybowski: Modernistyczna nostalgia - w poszukiwaniu tożsamościowych punktów oparcia. [w:] T.Lewowicki, A.Szczurek-Boruta, B.Grabowska (red.): Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna - problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości. Uniwersytet Śląski w Katowicach - Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Impuls, Cieszyn - Warszawa - Kraków 2005, s.215-225.

Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek podłogi” pedagogów i filozofów

P.P.Grzybowski: Pedagogika międzykulturowa - wspólny „kawałek podłogi” pedagogów i filozofów. [w:] Colloquia Comunia 2(75)/2003 numer specjalny „Filozofia pedagogice - Pedagogika filozofii”, s.62-70.

Perspektywa pointegracyjnego zbliżenia paradygmatów badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego

P.P.Grzybowski: Perspektywa pointegracyjnego zbliżenia paradygmatów badań edukacji w warunkach zróżnicowania kulturowego i etnicznego. [w:] A.Paszko (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków 2004, s.171-179.

Poznanie i tolerancja - o sensie międzykulturowych spotkań dzieci i młodzieży

P.P.Grzybowski: Poznanie i tolerancja - o sensie międzykulturowych spotkań dzieci i młodzieży. [w:] U.Sobkowiak (red.): Rola harcerstwa w profilaktyce społecznej. Wyzwania - doświadczenia - perspektywy. Komenda Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP im.M.Kopernika, Bydgoszcz 2003, s.79-91.

Profesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego?

P.P.Grzybowski: Profesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego? (głos w dyskusji) [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.29, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2006, s.131-137. (przedruk z: A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.59-69.

Rivail kaj edukado

P.P.Grzybowski: Rivail kaj edukado (Rivail i edukacja). Editora Comenius, Bragança Paulista 2004. (ISBN 978-85-98472-05-0)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00